Porträttbild av medarbetare Peter Littmarck

Peter Littmarck

Peter har arbetat inom området IT-infrastruktur sedan 1996. Peter har en bred teknisk kunskap och med en bakgrund i verksamheten som marknadschef och senare även IT-chef, har han erhållit ett pragmatiskt synsätt på relationen mellan IT och verksamhet.

Peter axlar ofta rollen som tjänsteansvarig, systemansvarig, driftansvarig ofta i och med ansvar för lokala eller globala leveransteam. I detta har vanligtvis ingått att agera teknisk projektledare, beställare/kravställare med uppföljning av så väl interna som externa leverantörer. Agerat koordinerande part mellan utveckling, förvaltning och drift. I sitt förvaltningsuppdrag har Peter haft ansvar för budget, avtal, taktisk och strategisk planering.

Peter har verkat i både små, medelstora och globala organisationer vilket har bidragit till en förståelse för hur IT bäst kan stötta verksamhetens behov och krav utifrån dess storlek och förutsättningar. Peter har en lång erfarenhet bakom sig med sin start i systemintegration, datalagring och fysisk IT-säkerhet. Peter har med sin erfarenhet från olika branscher erhållit och dragit nytta av sin goda analysförmåga. Hanterat stressfyllda situationer och snäva tidplaner. Agerat prestigelöst, diplomatiskt och med lyhördhet.